Thai Eng
 
สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญประชุมวิชาการ วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 10/02/2011
ยุติการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย 01/02/2011
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 09/12/2010
แพทยสมาคมฯ ขอเชิญชวนเพื่อนแพทย์ทุกท่าน ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาล 17/11/2010
ปุจฉา วิสัชนา ของพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข 04/08/2010
งานเสวนาเรื่อง“สิทธิในการเข้าถึงยาของคนไทย : เริ่มอย่างไรจึงจะยั่งยืน ?” ณ ห้องพัชรกิติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัยระหว่างเวลา 13.00 -15.30 น. วันที่ 15 กรกฎาคม 2553 11/06/2010
เหลียวหน้าแลหลังระบบประกันสุขภาพ 04/08/2010
รายงานการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม 04/03/2010
WMA – INSEAD Leadership Development Programme 8-13 February 2010 ณ ประเทศสิงคโปร์
CeBIT 2010 งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมอันดับหนึ่งของโลกทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม 20/01/2010
หอการค้าเยอรมัน – ไทย ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วมชมงาน CeBIT 2010 งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมอันดับหนึ่งของโลกทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ในระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2553
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๑ 06/02/2009
ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่....
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 04/01/2010
ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2553 เวลา 08.40 น. ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 13/11/2009
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมระดับนานาชาติเรื่อง "Challenges in Urology Summit Conference 2010" ในวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช พัทยา
ร่วมเสนอกฎหมาย ร่างพรบ.ความรับผิด และวิธีพิจารณาความอาญา สำหรับ ผู้ประกอบวิชาชีพสุขภาพ 19/10/2009
แพทยสมาคมฯ จัดรวบรวมรายชื่อ 10,000 ชื่อเสนอกฎหมาย "ร่างพรบ.ความรับผิดและ วิธีพิจารณาความอาญาสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสุขภาพ" เพื่อป้องกันมิให้เพื่อนแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์ จนท.สาธารณสุขอื่น ๆ ที่รักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานต้องถูกฟ้องคดีอาญา ขณะนี้รวบรวมได้ 9000 ชื่อแล้วขอให้เพื่อนแพทย์ที่เห็นด้วยร่วมส่งใบลงชื่อ พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านมาที่แพทยสมาคมฯ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Top Ten and Top Trends in Musculoskeletal Pain 08/10/2009
สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Top Ten and Top Trends in Musculoskeletal Pain ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2552
องค์การเภสัชกรรม ต้องการรับสมัครแพทย์ตามสัญญาจ้าง 07/10/2009
ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 อายุ 50 ปี เงินเดือน 5x,xxx บาทมีทุนศึกษาต่อ
วันเบาหวานโลก 14 พฤศจิกายน 2552 29/09/2009
ด้วยสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีเป้าหมายที่จะรณรงค์โรคเบาหวานตามมติขององค์การสหประชาชาติ เพื่อลดภาระโรคเบาหวานของประเทศ และได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดมาและ “วันเบาหวานโลก” คือวันที่ 14 พฤศจิกายน ในทุกปีมีการกำหนดหัวข้อจำเพาะเพื่อร่วมกันรณรงค์โรคเบาหวานทั่วโลก หัวข้อสำหรับรณรงค์ในปี 2552 คือ การให้ความรู้โรคเบาหวานและการป้องกัน ซึ่งจะดำเนินการต่อเนื่องถึงปี 2557
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการจัดประชุมและนิทรรศการทางการแพทย์ (Medical Convention Promotion Center) 26/09/2009
กำหนดจัดการประชุม Obesity Summit 2010 ระหว่างวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอนด์บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แอทเซ็นทรัลเวิลด์
กฤษฎีกา :: ความรับผิดของผู้ให้บริการสาธารณสุขตาม พรบ.ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 20/07/2009
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ ที่ นร 0405(ลต.1)/128 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2552 ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า ภาคีวิชาชีพซึ่งดูแลผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขในประเทศไทย อันประกอบด้วยแพทยสภา สภา.........รายละเอียดเพื่มเติมอ่านได้ที่นี่...
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย 20/05/2009
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๒ 06/02/2009
ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่......
1  2  3 
 • image 01
  แพทยสภา
 • image 01
  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
 • image 01
  ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
 • image 01
  ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์
 • image 01
  ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูฯ
 • image 01
  ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ
 • image 01
  ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ
 • image 01
  สมาคมโรคหัวใจ
 • image 01
  ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ฯ
 • image 01
  ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ฯ
 • image 01
  เว็บไซต์อื่นๆ
    เลขที่ 2 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้นที่ 4 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0 - 2314- 4333 ,0 - 2318-8170 โทรสาร : 0 - 2314-6305
E-mail : math@loxinfo.co.th, info@mat.or.th, webmaster@mat.or.th
 
 
© Copyright WorldMedic . All Rights Reserved.1998-2015